На 17.10.2017 г. „Транс-Мар Сървисиз“ ЕООД в партньорство с гръцката компания Global Navigation Solutions SA стартира изпълнението на административен договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“.

Периодът на изпълнение на проекта е 13 месеца, с начална дата на изпълнение: 17.10.2017 г. и крайна дата: 17.11.2018 г.

Oбщата стойност на проекта е 195 532,31 лв., от които размера на европейското финансиране е на стойност 185 755,69 лева, а стойността на националното финансиране е в размер на 9 776, 62 лв.

„Транс-Мар Сървисиз“ следва закономерен път на развитие, изграждайки стабилни връзки със своите колеги. Основата на проекта, обединява усилията на двете компании за работа на принципа: „Даваме опит – черпим опит“. Проектът създава ползотворно и полезно сътрудничество, в следните области:

 • пазар на труда и качество на работните места;
 • насърчаване на транснационалното партньорство по отношение на модели за увеличаване броя на обхванатите заети, а също подобряване на организацията и условията на труд;
 • приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените.

Предвидените дейности по проекта са:

 • организация и управление;
 • информация и комуникация;
 • адаптиране и/или валидиране на иновативни модели и услуги от друга държава;
 • повишаване капацитета на партньорите и заинтересованите страни по отношение на разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики чрез семинари, работни дискусии, обучения и др.;
 • оценка на постигнатите резултати по отношение на приложимостта на иновативните елементи;
 • разпространение на постигнатите резултати;
 • изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на партньора от Гърция;
 • изграждане/ включване в партньорски мрежи, туининг.

На база на изпълнението на гореописаните дейности се очаква следните резултати да бъдат достигнати:

 • подобряване на междурегионалното и транснационално сътрудничество между организации в допустимия географски район;
 • постигнати резултати като трансфериране и въвеждане на иновативни и добри практики, партньорски подходи, обмяна на идеи, знания;
 • изградена партньорска мрежа.

Неслучайно морето е свързано помежду си с пристанища. Където и да плаваш, винаги ще стигнеш „отсреща“. А „отсреща“ е нова възможност да си по-добър!