Асоциацията е създадена през 1955 г. ISSA е международната асоциация, представляваща близо 2 000 доставчици на кораби в целия свят.

40 национални асоциации на корабни доставчици са пълноправни членове на ISSA. Асоциираните членове са от 51 други държави.

Членовете на ISSA трябва да преминат строга процедура за проверка, преди да получат достъп.

Членовете на ISSA и предлаганите от тях стоки и услуги могат да бъдат намерени във всяко голямо пристанище в света.

Корабната доставка се разпознава като  „бизнес отношения“. За да осигури справедлива търговия и най-добри практики, ISSA разработи набор от условия, които са в основата на всеки договор за доставка. За да укрепи още повече връзката между доставчиците на кораби и купувачите, ISSA изготви Етичен кодекс, който се спазва от членовете, за да се гарантира, че в ежедневните операции се прилагат най-високите стандарти.

БЪЛГАРСКИЯТ СЪЮЗ ЗА МИТНИЧЕСКО И ВЪНШНОТЪРГОВСКО ОБСЛУЖВАНЕ (БСМВО) е сдружение с нестопанска цел и е учредено през 1995 г. Сдружението е доброволна, независима, неполитическа, демократична професионална организация, обединяваща в редовете си всички, които добросъвестно и в съответствие с действащите закони в Република България предлагат комплексни митнически, външнотърговски и информационни услуги и отговарят на условията за изпълняване на дейността без оглед на тяхната националност, политическа принадлежност, вероизповедание, раса, пол и вид на капитала. Съюзът доказа възможността реално да усъвършенства и интегрира усилията на митническите агенти в Република България. Ефективната дейност и професионализмът на нашите членове доведоха до затваряне на цикъла: „клиенти-документи-митническо представителство – ведомства – складове-национална информационна система“. БСМВО представлява общата позиция на фирмите и осъществява пряка връзка със съответните държавни органи, организации и институции.

Основана през 1999 г., ShipServ е най-голямата платформа за доставки в света на морската индустрия. Предложението на ShipServ е просто. То помага на морските купувачи да намерят най-добрите доставчици лесно, да търгуват ефективно и да изграждат взаимоотношения на доверие. Доставчиците ускоряват процеса на закупуване и спестяват пари. Те обслужват клиентите си по-добре и намират нови клиенти и пазари.

ShipServ работи със съществуващия софтуер за управление на кораби на купувача и помага на корабособствениците и мениджърите да намалят своята OPEX. Това обикновено подобрява производителността на доставките с 30%.

IMPA е създадена през 1978 г. През последните 39 години асоциацията е нараснала значително и сега представлява над 850 членове от цял ​​свят; собственици на кораби, оператори и мениджъри за сметка на членовете на купувача, производителите и доставчиците на кораби съставляват членовете на доставчика.

Съветът на IMPA не плаща за ролята си в съвета, а асоциацията се управлява предимно като организация „с нестопанска цел“, която се възползва от членовете и техните организации чрез създаването на индустриални инициативи, продукти и услуги.

Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт (БНАКК) е учредена на 28.04.2009 г. като доброволно сдружение, с нестопанска цел, в частна полза за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на интересите на членовете си пред държавните и местните органи, и администрации в страната, в CESA (Общност на асоциациите на европейските корабостроителни и кораборемонтни заводи) – от 01.06.2012 г. – SEA Europe asbl (Асоциация по корабостроене и морско оборудване) и други международни организации.

Към настоящият момент в БНАКК членуват 46 фирми от корабостроителният и кораборемонтен отрасъл, включително и всички корабостроителни и кораборемонтни заводи в страната. Общият брой на пряко заетите работници и служители в БНАКК фирми е 4 300 души, а косвено заетите, на които членовете на БНАКК осигуряват работа – още около 5 000 души.

През 2018 г. успешно внедрихме новата версия на Система за управление на Качеството по стандарта ISO 9001:2015 към Bureau Veritas Certification.

С над 185 годишния си опит, Бюро Веритас е световен лидер в сферата на сертификацията, инспекциите и изпитванията. Високото ниво на услугите, които предоставяме помагат на нашите клиенти да посрещнат с увереност растящите изисквания към качеството, безопасността, грижата за околната среда и социалната отговорност.

Като партньор с доказана репутация, Бюро Веритас предлага иновативни решения, които носят добавена  стойност  и  надхвърлят  оценката  на  съответствието  с  международни  стандарти  и законови  изисквания.  Услугите им  допринасят  за  устойчивото  развитие на организациите като водят до намаляване на рисковете и подобряване на резултатите.

 

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО