От месец ноември 2012 година Транс-Мар Сървисиз е сертифицирана от Руски морски корабен регистър във връзка с производство на пилотски и щормови евакуационни въжени трапове, както и за изпитание и последващо сертифициране на годността на траповете.

Дизайнът на траповете е резултат от многогодишен опит в тази област, взимайки под внимание регулациите и безопасността на крайния потребител. Всички трапове се произвеждат според специфичните изисквания на клиентите и се доставят по целия свят.

Нашите стълби се изработват от сертифицирани качествени материали и са снабдени с:

– Уникален сериен номер;

– Сертификат от производителя със същия сериен номер;

– Ръководство за употреба.

През 2018 г., благодарение успешното изпълнение на проект ВG05M9OP001-4.001-0164-С01 „Транснационални партньорства за заетост и растеж“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – 2014 – 2020, успешно разработихме и интегрирахме производство на трапове, закрепването на степенките на които става посредством специално разработени хидравлично пресовани алуминиеви клипси. С внедряването на новата технология, гарантираме още по-високо качество на произведените продукти, както и многократно по кратки срокове за изработката на траповете. Новото производство беше сертифицирано от European Agency of Inspecting and Certification – EAIC. На база направената проверка и инспекция от European Agency of Inspecting and Certification – EAIC вече имаме “MED” сертификат за производтсво и инспекция на въжени Пилотски и Евакуационни трапове.
Последва реинспекция и от Руски морски корабен регистър, на база, на която бе издаден сертификат – TYPE APPROVAL CERTIFICATE.

Предлагаме на своите клиенти също така следните допълнителни такелажни услуги:

  • Заплитане на гаши на 8-предни швартови въжета
  • Изработване на „боцмански въжен стол“
  • Изработване на въжени и верижни стопори
  • Изработка на въжени топки на хвъргала
  • Заплитане на въжени сапани
  • Заплитане на товарни и предпазни мрежи