Транс-Мар Сървисиз ЕООД получи серитфикат за „Зелена инвестиция“, във връзка със стартирането на строителните дейности по новия обект на дружеството.
С получения сертификат банка ПРОКРЕДИТ БАНК БЪЛГАРИЯ удостоверява, че инвестицията, финансирана от нея отговаря на критериите за допустимост за получаване на кредит „Зелена инвестиция“.
Такъв сертификат получават проекти с положително въздействие върху природата и, които допринасят за икономическото развитие по устойчив и социално отговорен начин, водят до спестяване на енергия и/ или намаление на използваните ресурси или включват производство или употреба на възобновяема енергия или прилагат мерки и технологии, водещи до намаляването на вредни емисии, опазване на околната среда и др. Като цяло нашата компания се стреми да развива дейността си, спазвайки добрите бизнес практики, свързани с опазване на природата и насърчаване на устойчиво зелено поведение.
Строителството на настоящия обект има за цел да подобри качеството на предлаганите от нас услуги, като предостави по-добри условия за работа и складиране на предлаганите стоки.
Think Green!

 

Сертификат