Privacy Policy

  1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

    Ние, Транс-Мар Сървисиз ЕООД, със седалище с адрес гр. Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 307, вх. 1, ет. 2, ап. 6, идентификационен номер: 148037536, данъчен номер: BG148037536 декларираме, че обработваме, използваме и защитаваме Вашите лични данни в съответствие с приложимото законодателство, основно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните – “GDPR”), Закон № 127/2005 Сб. за електронните съобщения с неговите изменения, и Закон № 480/2004 Сб. за някои услуги на информационното общество, с неговите изменения.

0